ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

2020-01-28 Говьсүмбэр аймаг

“Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 6 байгууллагын 2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлж, итгэмжлэлийг гардууллаа.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

2020-01-16 Говьсүмбэр аймаг

УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГА, НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРТ 2020.01.14-2020.01.16-НЫ ӨДРҮҮДЭД ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН БОДЛОГО, ЧИГЛЭЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-12-31 Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд “Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүн"-д хийгдсэн Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хүргүүллээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-12-05 Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээг холбогдох газруудад хүргүүллээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ЗАВСРЫН АУДИТЫН СУДАЛГААГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-11-30 Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг"-т хийсэн завсрын аудитын зөрчлийн жагсаалт, судалгаа, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг гаргаж, хугацаанд нь хүргүүллээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-11-01 Говьсүмбэр аймаг

“ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙГДСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Б.САРАНТУЯА ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДАДЛАГА СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2019-10-07 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Б.САРАНТУЯА ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДАДЛАГА СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.