ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-26 Говьсүмбэр аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө, Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас ирүүлсэн саналын дагуу "Илчлэг Шивээ" ОНӨААТҮГ-ын 2017-2018 оны үйл ажиллагаанд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ. Аудитын нээлтэнд Шивээговь сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, "Илчлэг Шивээ" ОНӨААТҮГ-ын захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, инженер нар оролцов.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЭЭ.

2019-04-12 Говьсүмбэр аймаг

МУЕА-т 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө, ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт", "Орон нутгийн хөгжил сангийн 2018 оны зарцуулалт"-д тус тус нийцлийн аудит, "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн аудитыг хийж, тайланг Гүйцэтгэлийн аудитын газар болон Нийцлийн аудитын газарт хугацаанд нь хүргүүллээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТИЙГ ГАРДУУЛЛАА.

2019-02-28 Говьсүмбэр аймаг

МУЕА-т 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний дагуу 46 төсвийн шууд захирагчийн 2018 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж, дүгнэлтийг гардууллаа.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР АЛБАН ХААГЧИДТАЙ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

2019-02-26 Говьсүмбэр аймаг

МУЕА-т 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу аудитор, ажиллагсадтай үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг 2019.02.14-ний өдөр байгууллаа.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АХМАДУУДАА ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

2019-02-03 Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын удирдлага, хамт олны зүгээс XVII жарны шороон гахай жилийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан харъяалалтай ахмадуудаа хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг гардууллаа.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

2019-02-03 Говьсүмбэр аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 4 байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн бөгөөд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа, аудитын менежер Г.Наранбаяр нар дараах байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт итгэмжлэлийг гардууллаа.