ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-06-20 Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-т 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ, төлөвлөгөөний биелэлт, ажиллагсдын ажил дүгнэсэн үнэлгээг Стратеги удирдлагын газар болон Ажлын албанд хугацаанд нь хүргүүллээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2019-06-18 Говьсүмбэр аймаг

“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр ,үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-05-30 Говьсүмбэр аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө, Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу "Эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааны үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-05-02 Говьсүмбэр аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх" нийцлийн аудитын нээлтийг 2019 оны 4 сарын 24-ний өдөр хийлээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-26 Говьсүмбэр аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө, Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас ирүүлсэн саналын дагуу "Илчлэг Шивээ" ОНӨААТҮГ-ын 2017-2018 оны үйл ажиллагаанд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ. Аудитын нээлтэнд Шивээговь сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, "Илчлэг Шивээ" ОНӨААТҮГ-ын захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, инженер нар оролцов.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЭЭ.

2019-04-12 Говьсүмбэр аймаг

МУЕА-т 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө, ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт", "Орон нутгийн хөгжил сангийн 2018 оны зарцуулалт"-д тус тус нийцлийн аудит, "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн аудитыг хийж, тайланг Гүйцэтгэлийн аудитын газар болон Нийцлийн аудитын газарт хугацаанд нь хүргүүллээ.