ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

2019-02-03 Говьсүмбэр аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 4 байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн бөгөөд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа, аудитын менежер Г.Наранбаяр нар дараах байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт итгэмжлэлийг гардууллаа.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2020-07-06 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ОРОН НУТГИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.

2020-06-29 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ОРОН НУТГИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2020-06-08 Говьсүмбэр аймаг

Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуульд оролцох хүсэлтэй нам, эвсэл нь Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг 2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний дотор, мөн бие даан нэр дэвшигч нь сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө 2020 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө, 37.7-д заасны дагуу хандивын тайланг 2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газарт тус тус  ирүүлнэ үү.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020-05-20 Говьсүмбэр аймаг

“Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020-05-19 Говьсүмбэр аймаг

“Говьсүмбэр аймгийн соёл, урлагийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2020-04-14 Говьсүмбэр аймаг

“Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д Нийцлийн аудитыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн, тайланг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.