Үр дүнд: 78
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - "ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ - 2020 ОНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2020
2.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - "ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ"-Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2020
3.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - УЛСЫН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ - 2020 ОНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2020
4.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2020
5.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧДЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2020
6.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ОНӨААТҮГ-УУДЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2020
7.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2020
8.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
9.“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙГДСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН - 2019 ОНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
10.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
11.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ИЛЧЛЭГ ШИВЭЭ ОНӨААТҮГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
12.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТОХИЖИЛТ СҮМБЭР ОНӨААТҮГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
13.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-НДС-ГИЙН 2018 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
14.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БОЛОВСРОЛ СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
15.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН 3-Р СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
16.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
17.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
18.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СҮМБЭР СУМЫН 2-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
19.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
20.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН 1-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
21.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АЙМГИЙН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
22.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЯНТАЛ СУМЫН 2018 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
23.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЯНТАЛ СУМЫН 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
24.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУАЛТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
25.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АЙМГИЙН ОНХС-ГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
26.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
27.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СҮМБЭР СУМЫН ЛАБОРАТОРИ 5-Р СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
28.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СҮМБЭР СУМЫН 2-Р СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
29.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
30.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЯНТАЛ СУМЫН ЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
31.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ЭНХТУСДЭМ ӨЭМТ-ИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
32.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ХХААГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
33.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СҮМБЭР СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
34.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН 2018 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
35.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
36.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
37.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СҮМБЭР СУМЫН ИТХ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
38.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
39.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-НД-ЫН САНГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
40.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ИТХАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
41.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-УС-ДУ ОНӨААТҮГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
42.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
43.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-НДХ-ИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
44.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БТСГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
45.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН 2018 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
46.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
47.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
48.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
49.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СҮМБЭР СУМЫН 1-Р СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
50.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланГовьсүмбэр аймаг2019
Үр дүнд: 78