ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА.


              Талууд Прокурорын тухай хууль, Төрийн аудитын тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, төрийн албанд ажлын хариуцлага сахилга батыг сахин бэхжүүлэх, хууль зөрчсөн аливаа үйлдэл, үйл ажиллагааг таслан зогсоох, төрийн аудитын байгууллагаас тавигдсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд нь хангуулж, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцож, хуулийн хэрэгжилтийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллах зорилгоор "САНАМЖ БИЧИГ" байгууллаа.