ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТИЙГ ГАРДУУЛЛАА.


Говьсүмбэр аймаг дахь төрийн аудитын байгууллагын 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Говьсүмбэр аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд хийж гүйцэтгэн, тайлан дүгнэлтийг аймгийн Засаг даргад гардуулж, ҮАГ-ын Санхүүгийн аудитын газарт хүргүүллээ.