ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.


Монгол Улсын Их хурлын төсвийн байнгын хорооны 2019 оны 5 дугаар тогтоол, “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 100 дугаар тушаал, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны төлөвлөгөө, Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжийн дагуу “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т Гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн, тайланг ҮАГ-ын Гүйцэтгэлийн аудитын газар, аймгийн ИТХ, Засаг даргын тамгын газарт тус тус хүргүүллээ.