ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


Монгол Улсын Их хурлын төсвийн байнгын хорооны 2019 оны 5 дугаар тогтоол, “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 100 дугаар тушаал, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжийн дагуу “Улсын төсвийн болон орон нутгийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийх Гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. 

Аудитын нээлтэд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, аудитын менежер, хариуцсан аудиторууд, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга, ХОХБТХ-ийн болон аймгийн ГХБХБГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Аудитыг Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа нээж, аудитын зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв.