ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧДЫН 2019 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БОЛОН ТУСГАЙ САНГУУДЫН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТИЙГ ГАРДУУЛЛАА.


Говьсүмбэр аймаг дахь төрийн аудитын байгууллагын 2020 оны Гүйцэтэлийн төлөвлөгөөний дагуу Говьсүмбэр аймгийн төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан болон тусгай сангуудын 2019 оны санхүүгийн тайланд тус тус санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлтийг гардууллаа.