ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.


Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 6 байгууллагын 2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн бөгөөд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа, аудитын менежер Г.Наранбаяр нар дараах байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт итгэмжлэлийг гардууллаа.