ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.


Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд “Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүн"-д хийгдсэн Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хүргүүллээ.