ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.


Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ, тэргүүлэх аудиторын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан, илтгэх хуудас, ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн үнэлгээ, үр өгөөжийн нотлох баримтуудыг Үндэсний аудитын газрын Ажлын алба болон Стратегийн удирдлагын газарт тус тус хүргүүллээ.