ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ЗАВСРЫН АУДИТЫН СУДАЛГААГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.


Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг"-т хийсэн завсрын аудитын зөрчлийн жагсаалт, судалгаа, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг гаргаж, ҮАГ-ын Гүйцэтгэлийн аудитын газарт хугацаанд нь хүргүүллээ.