ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийгдэх Гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн, тайланг ҮАГ-ын Гүйцэтгэлийн аудитын газар болон аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт тус тус хүргүүллээ.