ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.


Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 4 байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн бөгөөд Говьсүмбэр  аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа, аудитын менежер Г.Наранбаяр нар дараах байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт итгэмжлэлийг гардууллаа.