ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

2019-02-03 Говьсүмбэр аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 4 байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн бөгөөд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа, аудитын менежер Г.Наранбаяр нар дараах байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт итгэмжлэлийг гардууллаа.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Б.САРАНТУЯА ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДАДЛАГА СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2019-10-07 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Б.САРАНТУЯА ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДАДЛАГА СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-30 Говьсүмбэр аймаг

“Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2019-09-25 Говьсүмбэр аймаг

ОРОН НУТАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ДАГАЛДАН ГАРСАН ДҮРЭМ, ЖУРМЫГ СУРТАЛЧЛАН ТАНИУЛАХ ЗОРИЛГОТОЙ “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ”-Д ХАМРАГДЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-17 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХОМ-ТЭЙ ТАНИЛЦАХ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ /2019/

2019-09-16 Говьсүмбэр аймаг

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХОМ-ТЭЙ ТАНИЛЦАХ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ /2019/

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-13 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР "ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.