ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-12-31 Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд “Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүн"-д хийгдсэн Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хүргүүллээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-12-05 Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээг холбогдох газруудад хүргүүллээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-11-01 Говьсүмбэр аймаг

“ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙГДСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Б.САРАНТУЯА ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДАДЛАГА СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2019-10-07 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Б.САРАНТУЯА ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ДАДЛАГА СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-30 Говьсүмбэр аймаг

“Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2019-09-25 Говьсүмбэр аймаг

ОРОН НУТАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ДАГАЛДАН ГАРСАН ДҮРЭМ, ЖУРМЫГ СУРТАЛЧЛАН ТАНИУЛАХ ЗОРИЛГОТОЙ “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ”-Д ХАМРАГДЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-17 Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.